Nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới để cơ bản đến cuối tháng 6 năm 2017 hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 7/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành bộ tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017-2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh;

Ngày 22/3/2017 UBND xã Thạch Văn đã ban hành Quyết định số: 25b/QĐ-UBND về Quy định một số chính sách hỗ trợ chỉnh trang khu dân cư, thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Văn giai đoạn 2017-2020:

Theo đó các nội dung hỗ trở trọng tâm như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG:

1. Phạm vi: Các hoạt động thực hiện chỉnh trang khu dân cư thuộc các thôn trên địa xã.

2. Đối tượng áp dụng: Các thôn triển khai tổ chức thực hiện chỉnh trang khu dân cư, các hộ gia đình có liên quan.

Nguyên tắc hỗ trợ

- Trong cùng mọt thời điểm các nội dung chính sách tại quy định này, nếu có văn bản khác của cấp trên có cùng nội dung hỗ trợ thì nội dung công việc đó chỉ được hưởng mức chính sách cao nhất trong các chính sách hiện hành.

- Chính sách chỉ được hỗ trợ một lần cho các công việc triển khai thực hiện.

- Các trường hợp sử dụng nguồn vốn sai mục đích, không đúng đối tượng hoặc không phát huy hiệu quả sẽ bị thu hồi lại nguồn vốn hỗ trợ.

Nguồn kinh phí thực hiện

 - Ngân sách xã.

- Nguồn vốn chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới cấp trên hỗ trợ.

- Lồng ghép nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

- Quy trình hỗ trợ: Các thôn lập kế hoạch đăng ký, uy ban nhân dân xã chịu trách nhiệm kiểm tra, thẩm đinh, nghiệm thu và tiến hành hỗ trợ. 

Ảnh đại diện

                                                                                        Nhân dân thôn Bắc Văn ra quân chỉnh trang đường mẫu                                                            II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

1. Hỗ trở xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu

Trích ngân sách hỗ trợ mổi thôn 100 triệu đồng cho hai thôn Trung Văn, Bắc Văn tiến hành xây dựng khu dân cư nông thôn mới kiễu mẫu (Theo bộ tiêu chí khu dân cư mẫu) (Có phương án, dự toán do UBND xã duyệt).

2. Hỗ trở chỉnh trang khu dân cư trên địa bàn 5 thôn

- Trích ngân sách hỗ trợ các thôn chỉnh trang các tuyến đường trục trong thôn, xóm:

+ Hỗ trợ máy cưa cắt cây, máy múc giải phóng mặt bằng đối với các tuyến đường mở rộng mặt bằng đảm bảo theo yêu cầu, nhưng giá trị hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/thôn.

+ Hỗ trợ xây bồn hoa cây cảnh dọc các tuyến đường trục chính trong thôn xóm 15.000 đồng/m dài (Tối thiểu xây 2 lớp gạch taplo, xây theo phương án được UBND xã phê duyệt).

+ Hỗ trợ cây trồng hàng rào xanh (Cây chiều tím, cây chuổi ngọc và các loại cây khác).

+ Hỗ trợ xi măng cho các hộ gia đình tháo dỡ tường rào để mở rộng các tuyến đường trục thôn: 20 kg xi măng/m2 tường rào tháo dỡ.

3. Hỗ trợ các công trình xây dựng cơ bản

Hỗ trợ 30% giá trị công trình đối với xây dựng cổng làng của các thôn (Căn cứ theo dự toán thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

4. Hỗ trợ xây dựng vườn mẫu

Hỗ trợ 01 lần cho các hộ gia đình đăng ký xây dựng vườn mẫu đảm bảo theo yêu cầu thiết kế 6 triệu/vườn (Thiết kế, dự toán do cấp có thẩm quyền phê duyệt).

Lưu ý:

(- Diện tích vườn tối thiểu đăng ký xây dựng vườn mẫu 1.000m2 trở lên. Mỗi thôn đăng ký không quá 4 vườn.

- Những đối tượng không thuộc diện hỗ trợ: Các hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ đã có chính sách hỗ trợ, vườn mẫu năm 2015, 2016.)

Về chính sách hỗ trở xi măng: Làm đường trục thôn, ngõ xóm, mương tưới, tiêu hỗ trở 100% xi măng ( riêng ngõ xóm đảm bảo 5 ngõ trở lên theo quy định)           

Về điều kiện chung để được hỗ trợ: các thôn phải có phương án, kế hoạch dự toán tổng hợp đăng ký trình UBND xã phê duyệt trước ngày 20/4/2017. Để bố trí vốn nếu đơn vị nào không thực hiện sẻ không bố trí vốn và lãnh đạo đơn vị đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhân dân xã.

          Trên đây là một số nội dung chính của Quyết định số: 25b/QĐ-UBND, ngày 22/3/2017 UBND xã Thạch Văn Về việc ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ chỉnh trang khu dân cư thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Thạch Văn giai đoạn 2017-2020: các chính sách trước đây do UBND xã ban hành trái với Quyết định này đều bãi bỏ./.

NTM xã


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 73.715
Online: 3