Ngày 20/8/20129 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 164/2019/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế cụ thể như sau:   Chính sách hỗ trợ đối với cán bộ cấp xã  1. Đối với cán bộ cấp xã dôi dư của các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp và cán bộ của các xã, phường, thị trấn không thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính có nguyện vọng nghỉ công tác để bố trí công tác cho cán bộ, công chức cấp xã dôi dư của các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp.  a) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.  b) Mức hỗ trợ: Ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau: Cán bộ cấp xã tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2019 nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc chế độ nghỉ chờ hưu theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí thì được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của cán bộ đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ trong trường hợp có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31 tháng 3 năm 2020); Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi hoặc chế độ nghỉ chờ hưu theo quy định thì được hưởng chế độ thôi việc ngay: Được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của cán bộ đến thời điểm ngày 31 tháng 3 năm 2020 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ trong trường hợp có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31 tháng 3 năm 2020) và hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.  Trường hợp cán bộ cấp xã tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2019 đủ 59 tuổi 05 tháng trở lên đối với nam và đủ 54 tuổi 05 tháng trở lên đối với nữ nếu có nguyện vọng nghỉ công tác trước thời điểm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đủ điều kiện khác để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì được tính hỗ trợ nghỉ chờ; trong thời gian nghỉ chờ cán bộ được hưởng nguyên tiền lương (hiện hưởng) và tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; Nếu cán bộ không có nguyện vọng tiếp tục nghỉ chờ mà muốn nghỉ công tác và được giải quyết chế độ ngay trong giai đoạn nghỉ chờ thì được tỉnh hỗ trợ một lần bằng số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại từ thời điểm chấm dứt nghỉ chờ đến khi công chức đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  2. Đối với cán bộ cấp xã được bầu giữ chức vụ tại đơn vị hành chính cấp xã mới sau khi sắp xếp hoặc cán bộ của các đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp đã được bố trí công tác khác mà có nguyện vọng nghỉ công tác để thực hiện tinh giản biên chế  a) Thời gian thực hiện: Từ thời điểm cán bộ cấp xã được bầu giữ chức vụ hoặc bố trí công tác khác đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.  b) Mức hỗ trợ: Ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau: Cán bộ cấp xã tính đến thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ công tác theo nguyện vọng nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định hoặc đang hưởng chế độ hưu trí thì được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của cán bộ đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021); Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định: Được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của cán bộ đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021) và hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.  Chính sách hỗ trợ đối với công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021.  2. Mức hỗ trợ:  a) Ngoài việc được hưởng các chế độ, chính sách hiện hành theo quy định của Trung ương, còn được hưởng chính sách hỗ trợ của tỉnh như sau: Công chức cấp xã tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2019 nếu đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của công chức đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ trong trường hợp có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31 tháng 12 năm 2021); Nếu không đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định thì được hưởng chế độ thôi việc ngay: Được hỗ trợ số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại (tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền quyết định theo nguyện vọng nghỉ công tác của công chức đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoặc đến thời điểm đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ trong trường hợp có thời gian nghỉ hưu trước ngày 31 tháng 12 năm 2021) và hỗ trợ 1,5 tháng tiền lương hiện hưởng cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.  b) Trường hợp công chức cấp xã tính đến ngày 01 tháng 9 năm 2019 đủ 57 tuổi 08 tháng trở lên đối với nam và đủ 52 tuổi 08 tháng trở lên đối với nữ nếu có nguyện vọng nghỉ công tác trước thời điểm đến khi đủ tuổi nghỉ hưu hoặc đủ điều kiện khác để được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định và được cơ quan có thẩm quyền đồng ý thì được tỉnh hỗ trợ nghỉ chờ; trong thời gian nghỉ chờ công chức được hưởng nguyên tiền lương (hiện hưởng) và tiếp tục được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; Nếu công chức không có nguyện vọng tiếp tục nghỉ chờ mà muốn nghỉ công tác và được giải quyết chế độ ngay trong giai đoạn nghỉ chờ thì được tính hỗ trợ một lần bằng số tháng tiền lương hiện hưởng còn lại từ thời điểm chấm dứt nghỉ chờ đến khi công chức đủ 60 tuổi đối với nam và đủ 55 tuổi đối với nữ, không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  3. Công chức cấp xã đã được hưởng chính sách hỗ trợ thôi việc ngay theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 của Nghị quyết số 127/2018/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì được hỗ trợ 0,5 tháng tiền lương hiện hưởng (tại thời điểm có quyết định hỗ trợ của cơ quan có thẩm quyền) cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội.  Chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã dôi dư do sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế  1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01 tháng 9 năm 2019 đến ngày 31 tháng 3 năm 2020.  2. Mức hỗ trợ: Được hỗ trợ 05 tháng tiền lương cơ sở cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở xuống. Từ năm thứ 06 trở đi, cứ mỗi năm công tác được hỗ trợ 01 tháng tiền lương cơ sở.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.232
    Online: 21