ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

 

 

Số:  ……/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Tượng Sơn, ngày 14  tháng 10 năm 2020

 

 

THÔNG BÁO

Về thời gian làm việc mùa Đông

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Thông báo số: 1800/TB-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Thạch Hà về thời gian làm việc mùa Đông.

UBND xã Tượng Sơn quy định thời gian làm việc mùa Đông kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2021 như sau:

          - Buổi sáng, làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

          - Buổi chiều, làm việc từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.

Vậy, UBND xã Tượng Sơn thông báo để các ngành, đoàn thể, Trường học, Trạm y tế và toàn thể nhân dân trên địa bàn xã biết thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy;

- TT HĐND;

- CT, PCT UBND;

- Các Ban, ngành, đoàn thể cấp xã;

- Các cơ quan đóng trên địa bàn;

- Bí thư, thôn trưởng 7 thôn;

- Lưu: VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Kim Huy

 

 

 

Văn phòng xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 79.205
    Online: 9