Tượng Sơn là một xã thuộc vùng Bãi ngang huyện Thạch Hà, là cữa ngõ phía đông thành phố Hà Tĩnh; có tổng diện tích tự nhiên 823,19 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 364,89ha. Có 1.110 hộ dân với 4.948 nhân khẩu được phân bố thành 7 thôn, trong đó có 1 thôn đồng bào theo đạo Thiên chúa; là xã có điểm xuất phát thấp, khi bước vào xây dựng nông thôn mới năm 2010 bước đầu đánh giá đạt 3 tiêu chí, trình độ, nhận thức của Nhân dân lúc đó còn nhiều mặt hạn chế, tư tưởng bảo thủ chậm phát triển, dựa theo lối sống xưa nay của một vùng quê nghèo nông thôn, đặc biệt hệ thống hạ tầng kỹ thuật thiết yếu phục vụ đời sống dân sinh còn nhiều bất cập, thu nhập bình quân đầu người 7,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo 43,88%; kinh tế độc canh sản xuất nông nghiệp; vườn hộ gia đình toàn là tro, tre, lấn chiếm lòng, lề đường; nhà ở còn lộn xộn, thiếu quy hoạch, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

     Từ khi Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa X) về “nông nghiệp - nông dân - nông thôn” nó như một luồng gió mát thổi vào nông nghiệp, nông dân và nông thôn; tạo ra một cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nông dân và nông thôn và cho đến nay Tượng Sơn sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (XD NTM) đã đạt được kết quả khá toàn diện gồm: hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cơ bản hiện đại; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn với sản xuất nông nghiệp hàng hóa kết nối chuỗi giá trị; phát triển dịch vụ, thương mại, du lịch trải nghiệm theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường; thực sự là một miền quê đáng sống.

Đường làng, ngõ xóm sáng, xanh, sạch, đẹp

     Trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, Tượng Sơn đã có những bước đi, cách làm sau đây:

  Với quan điểm chỉ đạo: “Hai mươi tiêu chí là định hướng; Xây dựng hạ tầng là tiền đề; Phát triển sản xuất là gốc; Nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu; Lợi ích đem lại cho người dân là động lực; Sự đồng lòng góp sức của người dân là thành công”. Từ quan điểm đó, với sự kế thừa và phát huy truyền thống của địa phương trong những năm qua, cùng với quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân, xã Tượng Sơn về đích nông thôn mới năm 2015; đạt xã nông thôn mới nâng cao năm 2019 và nay đang lộ trình đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu.

     Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành các quyết định thành lập Ban chỉ đạo, theo đó UBND ban hành Quyết định thành lập Ban quản lý, ban giám sát cộng đồng và các tiểu ban (tiểu ban tuyên truyền, tiểu ban phát triển sản xuất, tiểu ban xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, tiểu ban văn hoá - xã hội), thành lập ban phát triển các thôn, trong quá trình hoạt động đã được kiện toàn, điều chỉnh, bổ sung. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về kỷ năng công tác và phân giao nhiệm vụ cụ thể theo đúng chức năng, thẩm quyền, để triển khai thực hiện đồng bộ, thống nhất trên địa bàn toàn xã; Ban chấp hành Đảng ủy ra Quyết định thành lập các đoàn công tác do các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy làm trưởng đoàn để trực tiếp chỉ đạo các đơn vị thôn xóm; Ban Quản lý đã xây dựng đề án, phân công nhiệm vụ cho các Tiểu ban và từng thành viên để chỉ đạo và triển khai, thực hiện.

      Để Tượng Sơn sớm cơ bản trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trước hết phải thực hiện thành công Đề án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp là nội dung trọng tâm, cốt lõi. Xác định xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt của cấp ủy Đảng, chính quyền và có nhiều khó khăn thách thức. Do vậy đòi hỏi mỗi đồng chí cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân xác định đúng quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là chính quyền từ xã đến thôn xóm, đến từng tổ liên gia phải đóng vai trò chủ đạo và xác định được người dân là chủ thể của quá trình phát triển và xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện tích vườn nhà được ông Hoàng Thanh Tam (thôn Hà Thanh) cải tạo thành giàn bí, ao cá... tăng thu nhập cho gia đình

     Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu được thực hiện theo phương châm dựa vào nội lực là chính, đồng thời tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài, khơi dậy và phát huy tính tích cực, tính tự lực, tự cường, tự chủ vươn lên của Nhân dân và các thành phần kinh tế với sự hỗ trợ một phần của Nhà nước.

     Cấp uỷ Đảng, Chính quyền luôn xác định công tác tuyên truyền vận động thay đổi tư tưởng, nhận thức trong cán bộ Đảng viên và Nhân dân là một việc làm đầu tiên, thường xuyên, phải phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM kiểu mẫu. Xây dựng đề án, đồ án quy hoạch và thực hiện quản lý quy hoạch phát triển sản xuất, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu phải được tiến hành đồng bộ thường xuyên, kịp thời và cần có chính sách đầu tư có tính trọng tâm trọng điểm.

     Phát triển nhanh, có đột phá nhưng phải đảm bảo bền vững, không hình thức, phải bảo vệ vững chắc những thành quả đã đạt được, vừa đảm bảo phát triển kinh tế văn hóa và phải đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

     Căn cứ vào lộ trình và tình hình thực tế, cũng như khả năng cân đối nguồn lực Ban Chấp hành Đảng bộ đã xác định mục tiêu nhiệm vụ sát đúng, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; trong triển khai thực hiện có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, gắn với trách nhiệm chuyên môn; thường xuyên kiểm tra, bổ cứu rút kinh nghiệm, điều chỉnh những bất hợp lý trong tổ chức thực hiện.

     Qua thời gian thực hiện, nhận thấy đã có bước đi đúng hướng như: tổ chức được 151 lớp đào tạo, tập huấn về KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi và NTTS cho 3922 lượt người tham gia. Thành lập được 19 THT, 6 HTX, 3 doanh nghiệp; xây dựng được 109 mô hình phát triển kinh tế trong đó 3 mô hình lớn 2 mô hình vừa, 104 mô hình nhỏ; Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2019 là 45 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện nay bằng không. Tổng số lao động tham gia hoạt động kinh tế 1962 lao động; số lao động qua đào tạo 1.276 lao động đạt tỷ lệ 65%, số lao động có việc làm thường xuyên 1.850 lao động, đạt tỷ lệ 94,29%. Tổng huy động nguồn lực là 489 tỷ đồng (trong đó Nhân dân đóng góp 195 tỷ đồng và 82.000 ngày công).

     Quá trình thực hiện đến nay trên địa bàn xã Tượng Sơn đã xây dựng thành công 5/7 khu dân cư kiểu mẫu đạt 10 tiêu chí, 2 khu dân cư đạt 9/10 tiêu chí, 22 vườn vườn mẫu đã được hỗ trợ chính sách, 244 vườn hộ đã cơ bản đạt chuẩn 5 tiêu chí vườn mẫu, 845 vườn đã được cải tạo, số vườn còn lại là do tính tự giác của nhân dân học hỏi cùng nhau xây dựng thành công, đây cũng là sự lan tỏa của phong trào xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu trên địa bàn toàn xã, từ đó đã làm chuyển biến nhận thức, ý thức của người dân về phát triển kinh tế vườn, chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, xây dựng hàng rào xanh, bảo vệ môi trường, tạo ra diện mạo mới khá rõ nét tại các vườn hộ về kinh tế, cảnh quan, môi trường; thay đổi tập quán sản xuất của người dân từ tự cung, tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa, đặc biệt qua đánh giá kết quả sản xuất từ vườn hộ cho thu nhập bình quân từ 60-70 triệu đồng/vườn/năm. Đến nay Tượng Sơn chưa thỏa mãn với những thành tích đã đạt được mà phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu thực sự đã ăn sâu vào tiềm thức của mỗi người dân trong xã, kinh tế vườn hộ đã được cấp ủy Đảng, chính quyền khẳng định đây là điểm sáng trong đột phá, là mũi nhọn phát triển kinh tế của xã nhà. Các sản phẩm được sản xuất từ vườn đã được khẳng định là sản phẩm sạch, an toàn vì tất cả các vườn hộ được áp dụng sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ, được hình thành theo từng tổ nhóm liên kết sản xuất, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa từ kinh tế vườn hộ và tự công bố chất lượng sản phẩm. Sản phẩm được liên kết tiêu thụ bền vững, góp phần nâng cao thu nhập và giữ vững phong trào phát triển kinh tế vườn hộ trên địa bàn xã. Các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu đề đã xây dựng và hình thành được tua tuyến tham quan trải nghiệm làng xã NTM. Đã lựa chọn mô hình Edupam Tượng Sơn kết nối các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu để xây dựng sản phẩm Ocop của tỉnh.

      Diện tích sản xuất rau, củ, quả tại các vùng tập trung được mở rộng và phát triển mạnh; chú trọng sản xuất cây rau, quả hàng hóa theo chuỗi giá trị, chất lượng sản phẩm và sản phẩm OCOP.

Mô hình sản xuất rau, quả thôn Sâm Lộc mang lại giá trị thu nhập cao cho người dân

      Qua 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Đến nay, Tượng Sơn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế tiếp tục có bước phát triển khá, bộ mặt nông thôn có sự thay đổi căn bản, toàn diện. Hệ thống cơ sở hạ tầng ngày càng được đầu tư hoàn chỉnh, khang trang, đặc biệt là đời sống của người dân ngày càng được nâng cao; văn hóa, giáo dục, y tế luôn được xếp tốp đầu của huyện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; các tổ chức trong hệ thống chính trị đều đạt vững mạnh; Tổ chức đón tiếp 1.295 đoàn trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, chia sẻ kinh nghiệm trong XD NTM (nước ngoài: 05 đoàn; Trung ương: 13 đoàn; ngoài tỉnh: 176 đoàn; số còn lại trong tỉnh. Đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó chủ tịch Quốc Hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; các Bộ trưởng: Nguyễn Xuân Cường, Trần Hồng Hà vv.

Trong những năm qua Tượng Sơn vinh dự được đón các Đoàn lãnh đạo cấp Quốc gia về tham quan Nông thôn mới

     Sau 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới Tượng Sơn đã rút ra một số bài học kinh nghiệm sau đây:

      Một là: Tuyên truyền đầy đủ, thường xuyên đến tận mọi người dân và lấy người dân là chủ thể phải đi đầu phải làm thường xuyên, liên tục, mỗi cán bộ người dân phải nhận thức được vai trò chủ thể của mình, là yếu tố quyết định.

     Hai là: Đoàn kết thống nhất cao trong hệ thống chính trị, phát huy dân chủ và phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội, gắn với nhiệm vụ cụ thể của các tổ chức, cá nhân; Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực sự trong đó cấp ủy chính quyền và Ban phát triển các thôn giữ vai trò quyết định.

    Ba là: Xây dựng kế hoạch chi tiết, lựa chọn hạng mục ưu tiên để thực hiện, có phương pháp, cách làm phù hợp hiệu quả, phù hợp với điều kiện đặc điểm, tính chất của từng thôn, từng việc, từng giai đoạn, ưu tiên phát triển sản xuất, nhất là phát triển kinh tế vườn hộ, quan tâm đến các hạng mục gắn với sản xuất phục vụ đời sống dân sinh, các công việc phải được bàn bạc với người dân, trao quyền cho người dân để phát huy tối đa quyền làm chủ của người dân, Cấp ủy, chính quyền định hướng để người dân tự bàn, tự làm, tự giác đóng góp công sức, tiền của trong xây dựng nông thôn mới, công khai minh bạch việc huy động các nguồn lực để tạo niềm tin và tạo sự đồng thuận của nhân dân, hình thành ý thức tự giác.

    Bốn là: Tăng cường kiểm tra, đánh giá thường xuyên liên tục để nắm tình hình, bổ cứu và đưa ra các giải pháp để tháo gở khó khăn vướng mắc kịp thời.

    Năm là: Tạo mọi điều kiện thuận lợi nhằm huy động tổng lực các nguồn vốn để thực hiện, nhất là thu hút, lồng ghép các chương trình dự án, các doanh nghiệp, con em xa quê và sức dân...

   Những kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo sẽ giúp địa phương thực hiện hóa các mục tiêu Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới đề ra đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết thống nhất; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế xã ven đô; tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, theo hướng đô thị; phát triển tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch trải nghiệm; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; đưa Tượng Sơn đạt xã nông thôn mới kiễu mẫu, phát triển bền vững.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.790
    Online: 7