UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

     MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG

Cán bộ công chức UBND xã Tượng Sơn phấn đấu thực hiện nâng cao chất lượng cải cách hành chính, không ngừng thỏa mãn sự hài lòng của tổ chức và công dân khi sử dụng dịch vụ công cụ thể là:

 

 1. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, phấn đấu tháng 8 năm 2018 công bố hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015;
 2. Phấn đấu 90% các hồ sơ được giải quyết nhanh hơn quy định, tỷ lệ giải quyết nhanh hơn về mặt thời gian là 10%.;
 3. Phấn đấu 100% các hồ sơ liên quan đến thủ tục hành chính và hồ sơ công việc được lập danh mục tài liệu và danh mục hồ sơ;
 4. Phấn đấu tỷ lệ khiếu nại và tố cáo bằng không
 5. Phấn đấu 100% cán bộ, công chức và cán bộ không chuyên trách trong cơ quan thấu hiểu và thực hiện theo hệ thống ISO đã được ban hành

 

 

Tượng Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2018

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

                                    Dương Kim Huy

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 92.810
  Online: 9