UBND XÃ TƯỢNG SƠN      
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TUẦN 387 NĂM 2020
(Từ ngày 14 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2020)
         
TT Nội dung đăng ký thực hiện Phối hợp thực hiện Thời gian bắt đầu triển khai Thời gian hoàn thành
I Lĩnh vực Nông nghiệp      
1 Chỉ đạo nhân dân tiến hành thu hoạch hết diện tích lúa hè thu trên đất màu (Hạ Bái, Hà Thanh) Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/14/2020 9/20/2020
2 Họp nhân dân các vùng sản xuất và các tổ hợp tác chuẩn bị cho thế trận vụ Đông năm 2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/14/2020 9/20/2020
3 Họp nhân dân thôn Hà Thanh, Sâm Lộc để chỉ đạo phá bờ vùng, bờ thửa tại khu vực cách đồng Cu Cu Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/14/2020 9/20/2020
4 Phối hợp với các đồng chí trưởng đoàn thôn Phú Sơn, Bắc Bình, Hòa Mỹ tiến hành kiểm tra và cấp vật liệu  các hộ gia đình trên tua tuyến làm giàn rau củ quả để giải ngân nguồn nông thôn mới. Dương Kim Tuấn
Trần Hậu Lý
Nguyễn Xuân Yên
9/14/2020 9/20/2020
5 Xây dựng dự toán, thẩm định để giải ngân các mô hình sở ngành liên quan đến mảng nông nghiệp. Dương Kim Tuấn
Nguyễn Thị Q. Trang
9/14/2020 9/20/2020
6 Chỉ đạo thôn Sâm Lộc tiến hành làm hạ tầng mô hình Đội Hoan Ban nông nghiệp
Nhân dân vùng sản xuất Đội Hoan.
9/14/2020 9/20/2020
7 Họp đề án sản xuất vụ Đông năm 2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/14/2020 9/20/2020
8 Xây dựng mô hình dưa lưới tại thôn Thượng Phú Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/14/2020 9/20/2020
II Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới      
1 XD và triển khai kế hoạch ra quân 60 ngày cao điểm Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn 14/9/2020 17/9/2020
2 Điều chỉnh dự toán xin huyện phẩn bổ lại nguồn sự nghiệp Kế toán 14/9/2020 16/9/2020
3 XD phương án, dự toán mô hình 168 triệu Kế toán 14/9/2020 17/9/2020
4 Hoàn thiện hồ sơ giải ngân mô hình 470 triệu Kế toán 14/9/2020 19/9/2020
5 Tiếp tục làm hồ sơ giải ngân tiền thưởng xã NTM nâng cao để trả nợ Kế toán 14/9/2020 19/9/2020
6 làm dự toán nâng cấp Nhà VS tại TTVH thôn Bắc Bình thôn Bắc bình 14/9/2020 19/9/2020
7 Hoàn thiện biểu mẫu minh chứng hoàn thành 10 tiêu chí XD 3 KDC mẫu Trưởng các đoàn công tác 14/9/2020 19/9/2020
8 tiếp tục cung cấp vật liệu XD NTM tại các thôn Trưởng đoàn công tác 14/9/2020 19/9/2020
9 Đôn đốc, cập nhật tiến độ XD NTM tại các thôn trong tuần BC huyện Trưởng các đoàn công tác 14/9/2020 19/9/2020
III Lịch vực Địa chính - Tài nguyên - Môi trường      
1 Hoàn chỉnh 6 hồ sơ hợp thức hóa quyền sử dụng đất   9/14/2020 9/20/2020
2 Nộp hồ sơ cấp quyền sử dụng đất ở cho 7 hộ   9/14/2020 9/20/2020
3 Trực tại bộ phận giao dịch 1 cửa   9/14/2020 9/20/2020
IV Lĩnh vực Tài chính - Kế toán      
1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        
V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin,       
1 Chuẩn bị hồ sơ hướng dẫn bình xét GĐVH năm 2020   9/14/2020 9/20/2020
2 Làm hồ sơ thôn Văn hóa trình BCĐ huyện xét công nhận   9/14/2020 9/20/2020
3 Cập nhật các nội dung lên trang TTĐT   9/14/2020 9/20/2020
VI Văn hóa - Chính sách      
1 Điều tra Hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020   9/14/2020 9/20/2020
2 Xây dựng hồ sơ NTM tiêu chí lao động việc làm   9/14/2020 9/20/2020
3 Chi trả tiền NCC tháng 9   9/14/2020 9/20/2020
4 Quyết Toán tiền NCC tháng 10   9/14/2020 9/20/2020
5 Làm việc với  Đoàn giám sát thức hiện BHYT, BHXH của HĐND huyện   9/14/2020 9/20/2020
6 Làm chế độ khuyết tật mới cho các đối tượng đã được HĐXĐMĐKT thống nhất   9/14/2020 9/20/2020
7 Làm báo cáo BHYT cho HĐND huyện giám sát   9/14/2020 9/20/2020
8 Thu hóa đơn tiền điện hộ BTXH dưới 50KW để lập ds cấp tiền điện quý 3 và lập ds cấp tiền điện HN quý 3   9/14/2020 9/20/2020
VII Quân sự:      
1 Làm công tác chuyên môn   9/14/2020 9/19/2020
2 Chỉ đạo thôn ra quân 60 ngày cao điểm XD NTM kiễu mẫu.   9/14/2020 9/19/2020
3 - Tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu.     19/9/2020  20/9/2020 
4 - Điều động lực lượng Thôn đội trưởng lát gạch và sơn nhà trực DQ.   9/19/2020 9/20/2020
VIII Công an      
1 Tiếp Công dân,    9/7/2020 9/11/2020
2 Tiến hành cập nhật, bổ sung cơ sở dữ liệu Quốc gia dân cư;    9/7/2020 9/11/2020
3 Nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn   9/7/2020 9/11/2020
4 Tuần tra đãm bảo an ninh trật tự   9/7/2020 9/11/2020
IX Tư pháp:      
1 Thủ tục đăng ký hộ tịch theo thông tư số 04/2020 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
2 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
4 Chứng thực hợp đồng, giao dịch Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
5 Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ trong các văn bản Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
6 Tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
7 Công tác Hòa giải ở cơ sở (Nếu có) Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
X Văn phòng - Nội vụ      
1 Đổ đất nâng cấp, mở rộng đường đoạn qua ngõ anh Hà Tăng vào nhà thờ Họ Dương   14/9/2020 14/9/2020
2 Bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020   16/9/2020 16/9/2020
3 Bổ sung hồ sơ BHXH của cán bộ, công chức vào phần mềm hồ sơ CB, CC chuẩn bị phục vụ kiểm tra CCHC năm 2020   17/9/2020 17/9/2020
4 Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn đổ bê tông mở rộng đường tại tổ liên gia số 3 đoạn từ ngỏ anh Viên Nhiên đến đường Tượng Lạc    18/9/2020 18/9/2020
5 Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn chỉnh trang, đắp lề tuyến từ công làng đến ngõ bà Tài    19/9/2020 19/9/2020
VII Văn phòng - Thống kê      
1 Điều tra giá nông - lâm - thủy sản bằng phương pháp CAPI Chi cục Thống kê 9/14/2020 9/20/2020
2 Rà soát các nội dung phục vụ điều tra hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thống kê 9/14/2020 9/20/2020
3 Theo dõi, quản lý thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
4 Trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ghi biên bản các cuộc họp của UBND Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/14/2020 9/20/2020
         
         
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
    CHỦ TỊCH
         
         
         
         
    Dương Kim Huy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.796
    Online: 7