UBND XÃ TƯỢNG SƠN      
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TUẦN 39 NĂM 2020
(Từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020)
         
TT Nội dung đăng ký thực hiện Phối hợp thực hiện Thời gian bắt đầu triển khai Thời gian hoàn thành
I Lĩnh vực Nông nghiệp      
1 Họp nhân dân các đơn vị thôn triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Đông năm 2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/21/2020 9/27/2020
2 Họp nhân dân các vùng sản xuất và các tổ hợp tác chuẩn bị cho thế trận vụ Đông năm 2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/21/2020 9/27/2020
3 Triển khai kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2020 Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/21/2020 9/27/2020
4 Họp các hộ được Sở khoa học hỗ trợ giống sản xuất vườn hộ vụ Đông Dương Kim Tuấn
Trần Hậu Lý
Nguyễn Xuân Yên
9/21/2020 9/27/2020
5 Xây dựng dự toán, thẩm định để giải ngân các mô hình sở ngành liên quan đến mảng nông nghiệp. Dương Kim Tuấn
Nguyễn Thị Q. Trang
9/21/2020 9/27/2020
6 Chỉ đạo thôn Sâm Lộc, Thượng Phú tiến hành làm hạ tầng mô hình Đội Hoan, Nương Cộ Ban nông nghiệp
Nhân dân vùng sản xuất Đội Hoan.
9/21/2020 9/27/2020
7 Họp các hộ gia đình triển khai các mô hình mới Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/21/2020 9/27/2020
8 Xây dựng mô hình dưa lưới tại thôn Thượng Phú Dương Kim Tuấn
Nguyễn Viết Sơn
9/21/2020 9/27/2020
II Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới      
1 XD báo cáo kết quả lĩnh vực XD 9 tháng đầu năm Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn 9/21/2020 9/27/2020
2 XD báo cáo kết quả XD NTM tháng 9 phục vụ họp BCĐ huyện Trưởng các đoàn công tác, 7 thôn 9/21/2020 9/27/2020
4 Kiểm tra ATVSTP dịp tết trung thu PCT UBND, Trạm y tế, CA 9/21/2020 9/27/2020
6 Điều chỉnh dự toán xin huyện phẩn bổ lại nguồn sự nghiệp Ban NN, các thôn 9/21/2020 9/27/2020
8 Hoàn thiện hồ sơ giải ngân mô hình 470 triệu Kế toán 9/21/2020 9/27/2020
9 Hoàn thiện biểu mẫu minh chứng hoàn thành 10 tiêu chí XD 3 KDC mẫu Trưởng các đoàn công tác 9/21/2020 9/27/2020
  Tiếp tục cung cấp vật liệu XD NTM tại các thôn Trưởng đoàn công tác 9/21/2020 9/27/2020
  Đôn đốc, cập nhật tiến độ XD NTM tại các thôn trong tuần BC huyện Trưởng các đoàn công tác 9/21/2020 9/27/2020
III Lịch vực Địa chính - Tài nguyên - Môi trường      
1 Hoàn chỉnh 6 hồ sơ hợp thức hóa quyền sử dụng đất (tiếp tục hoàn thiện)   9/21/2020 9/27/2020
2 Nộp hồ sơ giá đất nông nghiệp thu hồi vùng Rú Nác, Trúc Vạc   9/21/2020 9/27/2020
3 Trực tại bộ phận giao dịch 1 cửa   9/21/2020 9/27/2020
IV Lĩnh vực Tài chính - Kế toán      
1 Tổng hợp thu thuế phi nông nghiệp   9/21/2020 9/27/2020
2 Thanh toán các khoản chi thường xuyên   9/21/2020 9/27/2020
3 Hoàn chỉnh các hồ sơ chi thường xuyên   9/21/2020 9/27/2020
4 Thông báo lần 2 thu tiền hợp đồng nuôi trồng thủy sản   9/21/2020 9/27/2020
5 Hoàn chỉnh hợp đồng các công trình: Thảm đường cacborcor tuyến 1, tuyến 2   9/21/2020 9/27/2020
6 Giải ngân 1 mô hình nông thôn mới   9/21/2020 9/27/2020
7 Giải ngân trả nợ tiền ca máy   9/21/2020 9/27/2020
8 Giải ngân trả nợ tiền cọc bê tông   9/21/2020 9/27/2020
9 Thực hiện một số nhiệm vụ theo kết luận thanh tra   9/21/2020 9/27/2020
10 Hoàn thành báo cáo sắp xếp nhà đất gửi UBND huyện   9/21/2020 9/27/2020
V Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin,       
1 Rà soát hệ thống tuyên truyền sau bão   9/21/2020 9/27/2020
2 XD kế hoạch tu sửa và làm mới hệ thống tuyên truyền tại các Trung tâm VH thôn   9/21/2020 9/27/2020
3 Biên tập tin bài tuyên truyền Cải cách hành chính   9/21/2020 9/27/2020
4 BC rà soát tình hình thực hiện Quy hoạch thể dục, thể thao và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục, thể thao đến năm 2020    9/21/2020 9/27/2020
5 Lập danh sách tham gia Tập huấn nghiệp vụ du lịch và đào tạo phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh    9/21/2020 9/27/2020
VI Văn hóa - Chính sách      
1 Điều tra Hộ nghèo, cận nghèo cuối năm 2020   9/21/2020 9/27/2020
2 Xây dựng hồ sơ NTM tiêu chí lao động việc làm   9/21/2020 9/27/2020
3 xây dựng KH trung thu 2020   9/21/2020 9/27/2020
4 viết bài tuyên truyền, thông báo, vận động người dân mua thẻ BHYT ít nhất được 100 thẻ   9/21/2020 9/27/2020
5 Điều tra lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã   9/21/2020 9/27/2020
6 thu hóa đơn tiền điện hộ BTXH dưới 50KW để lập danh sách cấp tiền điện quý 3 và lập danh sách cấp tiền điện HN quý 3   9/21/2020 9/27/2020
VII Quân sự:      
1 Chuẩn bị hồ sơ phục vụ kiểm tra của Bộ CHQS tỉnh   9/21/2020 9/27/2020
2 Làm tốt công tác chuẩn bị mở lớp giáo dục QPAN   9/21/2020 9/27/2020
3 Tham gia xây dựng NTM kiểu mẫu.     9/21/2020 9/27/2020
4 Điều động lực lượng Thôn đội trưởng lát gạch và sơn nhà trực DQ.   9/21/2020 9/27/2020
5 Mở lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho đối tượng 4   9/21/2020 9/27/2020
6 Xây dựng báo cáo chuẩn bị nội dung giao ban cụm Yên Ssơn quý III/2020   9/21/2020 9/27/2020
VIII Công an      
1 Tiếp Công dân,    9/21/2020 9/27/2020
2 Nắm tình hình, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn   9/21/2020 9/27/2020
3 Tuần tra đãm bảo an ninh trật tự   9/21/2020 9/27/2020
IX Tư pháp:      
1 Thủ tục đăng ký hộ tịch theo thông tư số 04/2020 Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
2 Cấp bản sao từ sổ hộ tịch các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
3 Chứng thực bản sao từ bản chính các loại giấy tờ Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
4 Chứng thực hợp đồng, giao dịch Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
5 Chứng thực chữ ký/chứng thực điểm chỉ trong các văn bản Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
6 Tuyên truyền PBGDPL trên hệ thống loa truyền thanh Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
7 Công tác Hòa giải ở cơ sở (Nếu có) Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
X Văn phòng - Nội vụ      
1 Đổ mở rộng mặt đường tuyến trước ngỏ anh Trợ tiếp   9/21/2020 9/27/2020
3 Đổ đường bê tông tuyến vào ngỏ ông Thịnh Cương 25m   9/21/2020 9/27/2020
4 Bổ sung hồ sơ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2020   9/21/2020 9/27/2020
5 Bổ sung hồ sơ BHXH của cán bộ, công chức vào phần mềm hồ sơ CB, CC chuẩn bị phục vụ kiểm tra CCHC năm 2020   9/21/2020 9/27/2020
  Chỉ đạo đơn vị Phú Sơn đổ bê tông đoạn từ Nhà văn hóa đến ngõ anh Hà Liêm    9/21/2020 9/27/2020
  Xây bồ hoa tuyến đường từ ngỏ anh Lục Lê đến ngõ anh Quế Hộ      
VII Văn phòng - Thống kê      
1 Điều tra giá nông - lâm - thủy sản bằng phương pháp CAPI Chi cục Thống kê 9/21/2020 9/27/2020
2 Điều tra năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm vụ Hè Thu năm 2020 Chi cục Thống kê 9/21/2020 9/27/2020
  Điều tra năng suất, sản lượng lúa vụ Hè Thu năm 2021 Chi cục Thống kê 9/21/2020 9/27/2020
3 Theo dõi, quản lý thực hiện giờ giấc làm việc của cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
4 Trực tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, ghi biên bản các cuộc họp của UBND Chủ tịch,
Phó Chủ tịch UBND
9/21/2020 9/27/2020
         
         
    TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
    CHỦ TỊCH
         
         
         
         
    Dương Kim Huy

Văn phòng


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 92.801
    Online: 7