ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

Số: ......../QĐ-UBND

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tượng Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2021

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội Khoá XV

và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BNV ngày 11/01/2021 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026;

Căn cứ Quyết định số 1353/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND huyện về việc phê chuẩn đơn vị bầu cử tại xã;

Sau khi thống nhất với Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND xã và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, xét đề nghị của Văn phòng Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ bầu cử số 05 phụ trách công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội và đại biểu HĐND các cấp tại khu vực bỏ phiếu số 05, thuộc đơn vị bầu cử số 05 (thôn Thượng Phú), gồm các ông (bà) có tên sau:

 1. Ông: Nguyễn Văn Hòa, Đảng ủy viên, Chỉ huy Trưởng QS xã - Tổ trưởng;
 2. Bà: Nguyễn Thị Quỳnh Trang, Công chức Tài chính-Kế toán -  Thư ký;
 3. Ông: Hoàng Trọng Ngô, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã - Ủy viên;

    4. Bà: Hồ Thị Hằng, Phó Chủ tịch UBMTTQ xã - Ủy viên;

    5. Ông: Lê Duẫn, Công chức Địa chính – TN&MT - Ủy viên;

    6. Ông: Trần Văn Cảnh, Bí thư Chi bộ Đoài Phú - Ủy viên;

    7. Ông: Trần Mạnh Chư, Trưởng thôn Hòa Mỹ - Ủy viên;

    8. Ông: Dương Văn Phán, Phó Trưởng thôn Hòa Mỹ - Ủy viên;

    9. Ông: Nguyễn Doãn Thành, Chi hội Trưởng CCB thôn Đoài Phú - Ủy viên;

    10. Ông: Nguyễn Phi Cúc, Thôn đội Trưởng thôn Đoài Phú - Ủy viên;

    11. Ông: Trần Ngọc Oánh, Thôn đội Trưởng thôn Hòa Mỹ - Ủy viên;

    12. Ông: Nguyễn Hoàng Dương, Bí thư Chi đoàn thôn Đoài Phú - Ủy viên;

    13. Ông: Nguyễn Doãn Quýnh, Chi hội Trưởng NCT thôn Đoài Phú- Ủy viên;

    14. Bà: Hồ Thị Bình, Chi hội Trưởng Phụ nữ thôn Đoài Phú - Ủy viên;

    15. Ông: Dương Đình Đức, Cử tri thôn Hòa Mỹ - Ủy viên;

Điều 2. Tổ bầu cử thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 2, Điều 25, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND ngày 25/6/2015; hoạt động theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

Tổ bầu cử số 05 có con dấu riêng; hết nhiệm vụ và tự giải tán khi Ủy ban bầu cử xã kết thúc việc tổng kết công tác bầu cử đại biểu HĐND.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng xã, trưởng các ban, ngành, đoàn thể xã, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;

- Uỷ ban bầu cử huyện;

- Thường trực HĐND huyện;

- Ủy ban nhân dân huyện;

- Ban Thường trực UBMTTQ huyện;

- Phòng Nội vụ;

- Thường trực Đảng ủy, TT HĐND;

- Các tổ chức, đoàn thể xã;

- Đơn vị bầu cử số 05;

- Thôn Đoài Phú, Hòa Mỹ;

- Lưu: VP.UBND,

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

Dương Kim Huy

 

Văn phòng xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 92.795
  Online: 9