ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TƯỢNG SƠN

Số: 92/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tượng Sơn, ngày 22 tháng 6  năm 2021

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp

tại trung tâm giao dịch một cấp xã

Kính gửi: Các đồng chí Bí thư, thôn trưởng và các tổ chức, cá nhân và toàn thể Nhân dân trên địa bàn xã,

Thực hiện Công văn số 3886/UBND-PC1, ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tiếp tục thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại bộ phận một của các cấp.

Nay căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh và để đảm bảo thực hiện mục tiêu “ vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội”. Ủy ban nhân dân xã Tượng Sơn yêu cầu các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị và toàn thể Nhân dân thực hiện một số nội dung sau:

1. Tổ chức thực hiện trở lại việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính bằng hình thức trực tiếp tại Trung tâm giao dịch một cửa điện tử cấp xã. Thời gian thực hiện bắt đầu từ 7 giờ 0 phút ngày 21 tháng 6 năm 2021 ( vào thứ Hai tuần tới);

2. Ủy ban nhân dân xã thông báo kịp thời, rộng rải cho người dân, doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân biết để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định. Khi đến giao dịch người dân, các tổ chức, cá nhân phải nghiêm túc thực hiện các quy định cụ thể sau:

Thực hiện nghiêm quy định 5K, đeo khẩu trang thường xuyên, giữ đúng khoảng cách, sát khuẩn tay và đo thân nhiệt trước khi vào phòng giao dịch ( tất cả các thủ tục giao dịch hành chính thực hiện ở phòng giao dịch một cửa, các tổ chức, cá nhân đến giao dịch tuyệt đối không được đến các phòng làm việc riêng của cán bộ, công chức để làm thủ tục hành chính hoặc bất kỳ giao dịch khác);

Mỗi hồ sơ, thủ tục chỉ một người trực tiếp đến giao dịch, trường hợp có liên quan đến nhiều người thì phải đảm bảo giữ khoảng cách tối thiểu 2m, không được phép tụ tập đông người khi đến thực hiện giao dịch tại trung tâm giao dịch một cửa UBND xã;

Kê khai đầy đủ thông tin cá nhân khi được yêu cầu ( họ tên, ngày, tháng năm sinh, nơi ở, số điện thoại, lịch trình di chuyển….), kê khai y tế và đo thân nhiệt; Ủy ban nhân dân xã sẻ từ chối giao dịch đối với những trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh tại Trung tâm giao dịch một cửa theo quy định của Bộ Y tế;

3. Ưu tiên bố trí trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc phòng chống dịch tại trung tâm giáo dịch một cửa cấp xã. Bố trí công chức hướng dẫn và thường xuyên nhắc nhở người dân, tổ chức thực hiện tốt khuyến cáo 5K khi đến giao dịch tại trung tâm giao dịch một cửa cấp xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy;

- TT HĐND;

- CT, PCT UBND;

- CT UBMTTQ;

- Các đồng chí cán bộ chuyên môn;

- Ban giám hiệu 2 nhà trường;

- Lưu: VP, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Dương Kim Huy

 

 

VP xã

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 88.208
    Online: 18